ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mokshop – verder verkoper genoemd – uitgebrachte offertes, dan wel
daaruit voortvloeiende overeenkomsten met derde(n), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Een algemene verwijzing door koper/opdrachtgever naar zijn/haar voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 2: OFFERTES
Al onze offertes zijn vrijblijvend zonder enige verplichting. De hierin genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat tijdstip geldende prijzen van kostprijsbepalende elementen. Prijswijzigingen zijn te allen tijde, ten gevolge van hier voren genoemde factoren, geoorloofd.

ARTIKEL 3: ORDERS
Mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tot aanneming van uitvoering van werk en/of overeenkomsten tot koop en verkoop en/of aanvullingen ervan worden eerst door onze schriftelijke bevestiging bindend. Voor de kwaliteit van de roerende zaken en verdere uitvoering is de inhoud van onze orderbevestiging maatgevend. Bij leveringen waarop reclame en/of teksten is aangebracht behouden wij het recht voor 10% meer of minder te leveren. Reclame en/of teksten dienen schriftelijk te worden opgegeven.

ARTIKEL 4: LEVERING
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, prints/films etc. in ons bezit gekomen zijn. Overschrijding van de levertijd – ook niet na ingebrekestelling – kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
Een opdrachtgever/koper heeft geen recht goederen en/of te verrichten werk te weigeren i.v.m. te late levering.
Monsters worden berekend. Retournering kan alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming onzerzijds en binnen een door ons gestelde termijn. Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij opdrachtgever/koper eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk kenbaar maakt aan ons. Indien levering volgens een monster is overeengekomen, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee kwaliteit van de goederen.

ARTIKEL 5: RISICO
Wij zijn nimmer verplicht tot enige schadevergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade – hoe dan genaamd – ontstaan door gebreken aan het verrichte werk of verkocht en geleverde goederen. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, waaronder vertraging in de levering van de goederen. Transportschade is voor risico opdrachtgever/koper.

ARTIKEL 6: RECLAMES
Reclames moeten uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op het kantoor van de verkoper worden ingediend. Ieder recht van reclame vervalt indien het product is verwerkt of doorgeleverd. Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.

ARTIKEL 7: BETALING
Alle transacties vinden plaats op basis van kontante betaling, tenzij vooraf schriftelijk wordt overeengekomen. De betaling wordt geacht te worden verricht na het fiatteren van een digitale e-mailproef of een proefmodel. In geval van niet-tijdige betaling kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden/gesteld voor een latere leverdatum.

ARTIKEL 8: WANPRESTATIE
Bij wanprestatie heeft verkoper het recht volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen, tenzij verkoper verkiest de ontbinding daarvan te vorderen.

ARTIKEL 9: HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT
Op alle offertes van verkoper, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Apeldoorn, september 2019

Assortiment